گواهینامه SSL

گواهینامه SSL DV

ویژگی‌های گواهینامه
صدور از شرکت Asseco لهستان
پشتیبانی از دامنه اصلی
پشتیبانی از همه پسوندها
عدم پشتیبانی از زیردامنه‌ها
نصب رایگان

گواهینامه WildCard SSL DV

ویژگی‌های گواهینامه
صدور از شرکت Asseco لهستان
پشتیبانی از دامنه اصلی
پشتیبانی از همه پسوندها
پشتیبانی از زیردامنه‌ها
نصب رایگان

گواهینامه SSL EV

ویژگی‌های گواهینامه
صدور از شرکت Asseco لهستان
پشتیبانی از دامنه اصلی
پشتیبانی از همه پسوندها
پشتیبانی از زیردامنه‌ها
نصب رایگان